Thông báo thi sát hạch


Có 23 kết quả được tìm thấy
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 35 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Danh sách chia phòng thi kỳ 35 DS chia phong thi ky 35.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 12/11/2023
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 35 ngày 12/11/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1780 qd-qldt.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 35 ngày 12/11/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1781 tb-qldt.pdf
Gia hạn nộp chi phí dự thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 35 Thông báo gia hạn đóng phí kỳ 35 (1).docx
Quyết định tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 35 1424 qd-qldt.pdf
2 Kỳ 34 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Danh sách chia phòng thi kỳ 34 DS CHIA PHONG THI KY 34.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/10/2023
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 34 ngày 22/10/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1651 qd-qldt.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 34 ngày 22/10/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1652 tb--qldt_0001.pdf
Quyết định tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 34 1424 qd-qldt.pdf
3 Kỳ 33 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc bổ sungdanh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 33 800 qd-qldt.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 26/03/2023 QĐ về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 33 Quyết định công nhận kết quả kỳ thi số 33
Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 33 541 qd-qldt.pdf
Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 33 541 qd-qldt (QR).pdf
Thông báo Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 33 ngày 26/3/2023 tại điểm thi thành phố Hồ Chí Minh 359 tb-qldt.pdf
Danh sách chia phòng thi kỳ 33 DS CHIA PHONG KY 33 - DANG TAI.rar
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 33 ngày 26/03/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 317 tb-qldt.pdf
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 33 ngày 26/03/2023 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 316 qd-qldt_0004.pdf
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 33 Thong bao gia han nop chi phi du thi ky 33.pdf
Quyết định tổ chức Kỳ 33 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 101qdqldt.pdf
4 Kỳ 32 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung kỳ 32 CCHN bổ sung Kỳ 32.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 13/11/2022 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 32 Quyết định công nhận kết quả thi kỳ 32
Quyết định cấp CCHN Kỳ 32 QĐ cấp CCHN Kỳ 32.pdf
Danh sách chia phòng thi kỳ 32 DS chia phong thi ky 32-dang tai.rar
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 32 ngày 13/11/2022 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1541 qd-qldt.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 32 ngày 13/11/2022 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1542 tb-qldt.pdf
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 32 Thông báo gia hạn nộp chi phí dự thi kỳ 32.pdf
Quyết định tổ chức Kỳ 32 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh qd to chuc ky thi so 32.pdf
5 Kỳ 31 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CC bổ sung kỳ 31 CCHN bổ sung kỳ 31.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/08/2022 Quyết định công nhận kết quả thi kỳ 31
Quyết định cấp CCHN Kỳ 31 1580 qd-qldt qđ cấp cc.pdf
Danh sách chia phòng thi có gán số báo danh Danh sach chia phong thi ky 31.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 31 1809_QĐ_về_việc_ds_đủ_điện_dự_thi_kỳ_31.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 31 1090_tb-qldt.signed.pdf
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 31 Thong_bao_gia_han_nop_chi_phi_du_thi_ky_31.pdf
THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI SÁT HẠCH KỲ 31 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy31.docx
Quyết định tổ chức Kỳ 31 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 844-qd-qldt-Quyet_dinh_to_chuc_thi_ky_31.pdf
6 Kỳ 30 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CCHN Kỳ 30 QĐ_cấp_CCHN_kỳ_30.pdf Hà Nội,Khánh Hòa,Hồ Chí Minh 12/06/2022 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 30 Quyết định công nhận kết quả thi kỳ 30
Danh sách chia phòng thi có gán số báo danh DS_chia_phong_kem_so_bao_danh_ky_301.zip
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 30 693qdqldt_danh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_du_thi_ky_30.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 30 699_tb-qldt_thong_bao_trieu_tap_ky_30.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 30 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy301.docx
Quyết định tổ chức Kỳ 30 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh 509-QĐ_TỔ_CHỨC_KỲ_THI_CCHN_KỲ_30.pdf
7 Kỳ 29 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Hồ Chí Minh và Cần thơ QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ BỔ SUNG KỲ 29 (SAU PHÚC KHẢO) Quyết_định_cấp_chứng_chỉ_hành_nghề_bổ_sung_kỳ_29.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Bình Định,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 17/04/2022 Quyết định công nhận kết quả thi kỳ 29
Quyết định công nhận kết quả phúc khảo thi sát hạch Kỳ 29 QĐ_kết_quả_phúc_khảo_kỳ_29.pdf
Quyết định cấp CCHN Kỳ 29 Quyet_dinh_cap_CCHN_ky_29.pdf
Danh sách chia phòng thi có gán số báo danh Danh_sách_chia_phòng_có_số_báo_danh_kỳ_29.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 Qđ_phe_duyet_danh_sach_du_dieu_kien_du_thi_ky_29_final.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 ngày 17/4/2022 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_du_dieu_kien_du_thi_ky_29_.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy29.docx
QĐ tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Hồ Chí Minh và Cần Thơ 259-QD to chuc ky thi cchn ky 29.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 977 qd-qldt_quyet dinh hoan thi ky 29.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 833_quyet dinh hoan thi ky 29_qdqldt.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 594_quyet dinh hoan thi ky 29.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Định và thành phố Cần Thơ 333-QĐ-QLĐT.PDF
8 Kỳ 28 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung kỳ 28 Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 28.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/03/2021 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 28
Quyết định cấp CCHN kỳ 28 665 qd- qldt.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 28 DS chia phong ky 28.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 ngày 28/3/2021 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap thi sinh tham du thi ky 28.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 Quyet dinh phe duyet danh sach du dieu kien thi ky 28.pdf
THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 28 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy28.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD38. quyet dinh phe duyet ke hoach to chuc ky 28.pdf
9 Kỳ 27 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 123/QĐ-QLĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 27 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 174/QĐ-QLĐT ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 27 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin CCHN kỳ 27.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/12/2020 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 27 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 27
Quyết định cấp CCHN kỳ 27 Quyết định cấp CCHN kỳ 27.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 27 DS CHIA PHONG THI KY 27.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ngày 20/12/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2339_thong bao trieu tap.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ngày 20/12/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2339_thong bao trieu tap.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 2332qdqldt.pdf
THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27duieukienduthi.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2072 qd- qldt - ke hoach to chuc thi cchn ky 27.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27-1.docx
10 Kỳ 26 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CCHN kỳ 26 Quyết định cấp CCHN kỳ 26.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/10/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 26 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 26
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 26 DS chia phong.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 Quyet dinh phe duyet danh sach thi sinh du kieu kien du thi ky 26.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ngày 17/10/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 26.pdf
Quyết định về việc thu chi phí dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1737 qd- qldt-.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy26.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1589 qd- qldt.pdf
Có 23 kết quả được tìm thấy