Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch


Có 12 kết quả được tìm thấy
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi
1 Kỳ 29 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Bình Định và thành phố Cần Thơ Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy29.docx Hà Nội,Bình Định,Cần Thơ 25/07/2021
2 Kỳ 28 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 28 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy28.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/03/2021
3 Kỳ 27 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27duieukienduthi.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/12/2020
4 Kỳ 26 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy26.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/10/2020
5 Kỳ 25 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy25.docx Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 25/07/2020
6 Kỳ 24 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy24.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa 20/06/2020
7 Kỳ 23 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy23.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 23/11/2019
8 Kỳ 21 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy21.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 24/08/2019
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 21 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky21.docx
9 Kỳ 20 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/06/2019
10 Kỳ 19 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy19.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/04/2019
Có 12 kết quả được tìm thấy