Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch

Có 2 kết quả được tìm thấy

STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi
1 Kỳ 18 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy18.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/11/2018
2 Kỳ 17 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy17.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/09/2018
Có 2 kết quả được tìm thấy