STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/TCC/HC Số CCHN