Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề


C: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu chung.
HXP: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.
TV: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu tư vấn.
Có 0 kết quả được tìm thấy
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND/TCC/HC Quê quán Số CCHN - Loại CHNN Ngày cấp - Ngày hết hạn
Có 0 kết quả được tìm thấy