Thông báo thi sát hạch


Có 17 kết quả được tìm thấy
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 29 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Bình Định và thành phố Cần Thơ Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 977 qd-qldt_quyet dinh hoan thi ky 29.pdf Hà Nội,Bình Định,Cần Thơ 25/07/2021
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 833_quyet dinh hoan thi ky 29_qdqldt.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 594_quyet dinh hoan thi ky 29.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Định và thành phố Cần Thơ 333-QĐ-QLĐT.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy29.docx
2 Kỳ 28 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung kỳ 28 Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 28.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 28/03/2021 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 28
Quyết định cấp CCHN kỳ 28 665 qd- qldt.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 28 DS chia phong ky 28.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 ngày 28/3/2021 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap thi sinh tham du thi ky 28.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 Quyet dinh phe duyet danh sach du dieu kien thi ky 28.pdf
THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 28 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy28.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 28 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD38. quyet dinh phe duyet ke hoach to chuc ky 28.pdf
3 Kỳ 27 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 123/QĐ-QLĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 27 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 174/QĐ-QLĐT ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 27 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin CCHN kỳ 27.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/12/2020 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 27 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 27
Quyết định cấp CCHN kỳ 27 Quyết định cấp CCHN kỳ 27.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 27 DS CHIA PHONG THI KY 27.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ngày 20/12/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2339_thong bao trieu tap.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ngày 20/12/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2339_thong bao trieu tap.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 2332qdqldt.pdf
THÔNG BÁO NỘP CHI PHÍ DỰ THI KỲ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27duieukienduthi.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 2072 qd- qldt - ke hoach to chuc thi cchn ky 27.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy27-1.docx
4 Kỳ 26 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CCHN kỳ 26 Quyết định cấp CCHN kỳ 26.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/10/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 26 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 26
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 26 DS chia phong.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 Quyet dinh phe duyet danh sach thi sinh du kieu kien du thi ky 26.pdf
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ngày 17/10/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 26.pdf
Quyết định về việc thu chi phí dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1737 qd- qldt-.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy26.docx
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1589 qd- qldt.pdf
5 Kỳ 25 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp CCHN kỳ 25 Quyết định cấp CCHN kỳ 25.pdf Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 25/07/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 25
Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 1707 dinh ky 25.PDF
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 25 DS chia phong thi ky 25.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ngày 25/7/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh 1244. thong bao trieu tap thi sinh ky 25.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 tại thành phố Hà Nội, thành phồ Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh 1227. quyet dinh to chuc thi ky 25.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 DS thi sinh du dieu kien du thi ky 25.rar
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 25 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky25.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy25.docx
6 Kỳ 24 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hồ Chí Minh Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 24 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 24.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa 20/06/2020 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 24
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 Quyết định cấp CCHN kỳ 24 (1).pdf
Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QDD1524 dinh chinh thong tin.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 24 DSchiaphongky24.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QD phe duyet DS thi sinh du dieu kien du thi ky 24.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 ngày 20/6/2020 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 24.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 lần 2 569 qd-qldt- quyet dinh hoan thi ky 24 lần 2.pdf
Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 QD hoan thi ky 24 - 186 qd-qldt20200224.pdf
Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh QD phe duyet ky 24.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy24.docx
7 Kỳ 23 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc không công nhận kết quả thi sát hạch và thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Qd1476 khong cong nhan ket qua ky 23.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 23/11/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 23
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 23 DS chia phong thi.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 QD phe duyet DS thi sinh du dk du thi ky 23.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ngày 23/11/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thong bao trieu tap ky 23.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy23.docx
8 Kỳ 22 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyet dinh cap chung chi ky 22.pdf Hà Nội,Hồ Chí Minh 12/10/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 22
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 22 DS chia phong ky 22.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ 22.PDF
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ngày 12/10/2019 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo triệu tập kỳ 22.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy22.docx
9 Kỳ 21 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 21.pdf Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 24/08/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 21
Quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21 quyết định cấp CCHN bổ sung kỳ 21.pdf
Quyết định cấp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 21 Quyết định cấp CCHN kỳ 21.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 21 Danh sach SBD va chia phong thi ky 21.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ngày 24/8/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ 784 tb-qldt.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 Phe duyet danh sach thi sinh du dieu kien du thi ky 21.rar
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 21 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky21.docx
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy21.docx
10 Kỳ 20 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD905.12.9.19.Cap CCHN bo sung.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/06/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 20
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 20.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 20 DS chia phong.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ngày 22/6/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 538 tb-qldt20190606_09260709_thong bao trieu tap ky 20.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 536 qd-qldt20190606_09244846_QD DS du dieu kien du thi ky 20.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx
Có 17 kết quả được tìm thấy