Thông báo thi sát hạch

Có 11 kết quả được tìm thấy

STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 23 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy23.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 23/11/2019
2 Kỳ 22 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 22 DS chia phong ky 22.rar Hà Nội,Hồ Chí Minh 12/10/2019
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ 22.PDF
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ngày 12/10/2019 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thông báo triệu tập kỳ 22.PDF
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 22 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy22.docx
3 Kỳ 21 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 21 Danh sach SBD va chia phong thi ky 21.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Cần Thơ 24/08/2019
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ngày 24/8/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ 784 tb-qldt.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 Phe duyet danh sach thi sinh du dieu kien du thi ky 21.rar
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 21 Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky21.docx
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH KỲ 21 Thong bao dieu chinh ky thi 21.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 21 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy21.docx
4 Kỳ 20 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD905.12.9.19.Cap CCHN bo sung.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/06/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 20
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 20.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 20 DS chia phong.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ngày 22/6/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 538 tb-qldt20190606_09260709_thong bao trieu tap ky 20.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 536 qd-qldt20190606_09244846_QD DS du dieu kien du thi ky 20.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 20 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy20.docx
5 Kỳ 19 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định về việc đính chính kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh QD dinh chinh ket qua ky 19-QD636.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 20/04/2019 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 19
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 19 Danh sach chia phong.rar
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 277 tb-qldt_1.PDF
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ngày 20/4/2019 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 276 qd-qldt_1.zip
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 19 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy19.docx
6 Kỳ 18 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 18.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/11/2018 Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 18 Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 18 ThongBaoNopAnhKy18.docx
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QuyetDinhCapChungChiHanhNgheKy18.zip
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ 18 1363 qd-bosungdanhsachthiky18.pdf
DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 18 Danh sach thi va chia phong thi ky 18.rar
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 thongBaoTrieuTapKy18.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 18 QDPheDuyetDSThiSinhDuDieuKienDuThiKy18.pdf
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy18.docx
7 Kỳ 17 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 17.PDF Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/09/2018 Quyết định thông báo kết quả thi sát hạch kỳ 17 tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH KỲ 17
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17.rar
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx
THÔNG BÁO NỘP ẢNH LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 17 ThongBaoNopAnhKy17.docx
Danh sách chia phòng thi kỳ 17 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh DSChiaPhongThiKy17.rar
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du thi sat hach CCHN dau thau Ky 17.pdf
Gia hạn đăng ký, nộp chi phí dự thi và đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky17_lan 2.docx
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 17 (tính đến ngày 12/9/2018) DS Thi sinh du dieu kien du thi ky 17-den ngay 12.9.18.rar
Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyky17.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy17.docx
8 Kỳ 16 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Ngãi QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỲ 16 Quyết định cấp chứng chỉ kỳ 16.pdf Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi,Cần Thơ 25/08/2018 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 16 tại Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 16
Danh sách phòng thi kỳ 16 tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ DanhSachChiaPhongThiKy16.rar
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 Thongbaothisinhduthiky16ngay2582018.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 ngày 25/8/2018 tại Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi QDpheduyetthisinhduthiky16ngay2582018.pdf
9 Kỳ 15 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Điện Biên và tỉnh Khánh Hòa Hải Phòng,Thanh Hoá,Điện Biên,Khánh Hòa 28/07/2018 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 15 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ 15
10 Kỳ 14 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Cà Mau Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 14 Quyết định công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 14.pdf Hà Nội,Nghệ An,Đồng Nai,Cà Mau 23/06/2018 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ 14
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU KỲ 14 09.11.2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 14.doc
Có 11 kết quả được tìm thấy